АВИОНСКИ ПРОГРАМИ

РИМ 5 дена / 4 ноќи (1)
ПАРИЗ 6 дена / 5 ноќи (1)